Regulamin serwisu

I. Definicje

1.Regulamin - niniejszy dokument dostępny pod adresem internetowym http://www.playsport.pl/pl/3,Regulamin-serwisu.

2.Administrator, właściciel serwisu, właściciel portalu - spółka Zumiga Ltd. zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 8991479, z siedzibą w: Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, England.

3.Serwis - zbiór stron www zlokalizowanych w domenie www.playsport.pl stanowiący własność Administratora.

4.Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5.Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu.

6.Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisie przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego adresu e-mail i hasła.

7.Konto Użytkownika (Konto) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Serwisie.

8.Partner Marketingowy – Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe/marketingowe mogą być zamieszczane w Serwisie lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników.

9.Materiały Reklamowe – materiały zawierające treści reklamowe/marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych.

10.Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak usługi informacyjne, społecznościowe, komunikacyjne, reklamowe i pośrednictwa sprzedaży produktów i usług.

11.Usługa Premium, Konto Premium - płatna usługa umożliwiająca Użytkownikowi Zalogowanemu w Serwisie na dostęp do wybranych części Serwisu.

11.Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem http://www.playsport.pl/pl/2,Polityka-prywatnosci.

12.Partner - podmiot współpracujący z Administratorem w celu promocji serwisu playsport.pl.

13.E-przelew - elektroniczna forma płatności udostępniana przez firmę CashBill S.A. (KRS 0000323297, NIP 6292410801, REGON 241048572).

14.Płatność SMS - płatność za pomocą telefonu komórkowego realizowana za pośrednictwem firmy CashBill S.A. (KRS 0000323297, NIP 6292410801, REGON 241048572), gdzie po wysłaniu wiadomości sms użytkownik otrzymuje kod umożliwiający aktywację Usługi Premium.

15.Abonament - opłacony okres trwania Usługi Premium.

16.Ebook - elektroniczna książka na nośniku w postaci pliku komputerowego przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym.


II. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Administratora.

2.Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.


III. Treści zawarte w Serwisie

1.Serwis zawiera informacje oraz statystyki sportowe prezentowane w taki sposób, aby mogły być użyteczne w grze u bukmacherów.

2.Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz straty wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie przez Użytkownika.

3.Serwis jest prowadzony w języku polskim i skierowany do Użytkowników, którzy mieszkają na terytorium, gdzie internetowe zakłady sportowe są dozwolone.


IV. Korzystanie z Serwisu

1.Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2.Serwis zawiera strony ogólnodostępne, strony dostępne jedynie dla Zalogowanych Użytkowników oraz strony wymagające zamówienia Usługi Premium.

3.Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług. Administrator zastrzega, że przypadku niektórych części Serwisu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.


V. Rejestracja w Serwisie

1.Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

2.W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie http://www.playsport.pl/register/ Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail i hasła dostępu do Serwisu oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3.W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika.

4.Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a)zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu;
b)zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
c)wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Serwisu.

5.Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Dane te będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przekazywane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu oraz w celach reklamowych.

6.Użytkownik, podając dane oświadcza, że są one aktualne oraz zgodne z prawdą.

7.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem poprzez wysłanie e-maila na adres admin@playsport.pl.


VI. Obowiązki Użytkownika

1.Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2.Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4.Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.


VII. Odpowiedzialność i prawa Administratora

1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2.Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3.Administrator nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami i inwestycji.

5.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

6.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu i treści reklamowych wysyłanych na adresy e-mail Użytkowników w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią).

9.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.

10.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę treści i danych z Serwisu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa.

11.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu.

12.Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

13.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich danych tego Użytkownika, w szczególności w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

14.Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych treści, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu.

15.Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Serwisie lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.


VIII. Usługa Premium

1.Dostęp do niektórych stron Serwisu wymaga opłacenia Konta Premium. Wykaz stron Serwisu wymagających Konta Premium znajduje się na stronie http://www.playsport.pl/porownanie-kont.

2.Opłata za Konto Premium jest zróżnicowana w zależności od okresu na jaki jest one aktywowane (Abonement) oraz wybranej formy płatności. Obowiązujące ceny za aktywację Konta Premium znajdują się na stronie http://playsport.pl/pl/9,cennik. Podane ceny w Serwisie są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT. Ceny podane przy Abonamencie i formie płatności są wiążące od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany (obniżania i podwyższania) cen aktywacji Konta Premium poprzez zamieszczenie nowego cennika na stronie http://playsport.pl/pl/9,cennik.

4.Aktywacja Konta Premium odbywa się poprzez złożenie i opłacenie zamówienia. W tym celu Użytkownik musi zalogować się w Serwisie i, z poziomu swojego Konta Użytkownika (strona http://www.playsport.pl/user/premium), wybrać okres (Abonament) na jaki chce aktywować Konto Premium i sposób płatności oraz opłacić takie zamówienie.

5.Płatność za aktywację Konta Premium może być dokonana za pomocą E-przelewu lub, w przypadku krótszych (do 30 dni) Abonamentów, za pomocą SMS. Oba kanały płatności są obsługiwane przez firmę CashBill S.A. (KRS 0000323297, NIP 6292410801, REGON 241048572), a Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z zasadami płatności CashBill dostępnych pod adresem internetowym http://www.cashbill.pl.

6.Rozpoczęcie Usługi Premium (Konta Premium) następuje w momencie opłacenia tej Usługi, a kończy się po upływie okresu, na który został wykupiony Abonament Konta Premium.


IX. Sprzedaż Ebooków w Serwisie

1.Serwis może oferować w Serwisie sprzedaż Ebooków. Zakup Ebooków odbywa się poprzez złożenie i opłacenie zamówienia. Użytkownicy, którzy chcą nabyć Ebooka muszą się zalogować w Serwisie, a następnie z poziomu swojego Konta Użytkownika (strona http://www.playsport.pl/user/ebooks) wybrać Ebooka i opłacić zamówienie.

2.Ceny Ebooków podane w Serwisie są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT. Cena podana przy Ebooku jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.Płatność za Ebooka może być dokonana tylko z wykorzystaniem E-przelewu obsługiwanego przez firmę CashBill S.A. (KRS 0000323297, NIP 6292410801, REGON 241048572). Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z zasadami płatności CashBill dostępnych pod adresem internetowym http://www.cashbill.pl.

4.Zakupiony i opłacony Ebook będzie dostępny do pobrania w Serwisie z Konta Użytkownika (http://www.playsport.pl/user/ebooks) natychmiast po opłaceniu zamówienia.

5.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Ebooków oraz ich cen w Serwisie oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.


X. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od Umowy

1.Użytkownik, który dokonał zakupu Usługi Premium lub Ebooka w Serwisie, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy.

2.Odstąpienie wykonuje się przez oświadczenie złożone Administratorowi Serwisu w formie e-mailowej na adres e-mail admin@playsport.pl. Użytkownik odstępujący od umowy kupna-sprzedaży musi wysłać takie oświadczenie z adresu e-mail przypisanego do jego Konta Użytkownika w Serwisie playsport.pl.

3.W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Ebooka Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego Ebooka, ze wszelkich nośników, a w szczególności usunięcia go z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie oraz zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

4.Administrator w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania od Użytkownika zgłoszenia o odstąpieniu od Umowy ustosunkuje się do zgłoszenia Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.Wszelkie reklamacje związane z płatnościami za Usługę Premium lub Ebooka Użytkownik może zgłaszać bezpośrednio do firmy CashBill S.A. (KRS 0000323297, NIP 6292410801, REGON 241048572) pod adresem internetowym http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html.


XI. Program partnerski playsport.pl

1.Partnerem może zostać każdy Użytkownik zarejestrowany w serwisie playsport.pl, który zaakceptował poniższy Regulamin i który chce polecać serwis playsport.pl innym użytkownikom. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny.

2.Każdemu Partnerowi przydzielany jest unikalny link zawierający numer partnera (Link Partnera), który Partner może znaleźć logując się do swojego profilu użytkownika i otwierając zakładkę "Polecaj i zarabiaj!"). Link ten służy do oznaczania nowych użytkowników serwisu playsport.pl jako użytkowników pozyskanych przez Partnera.

3.Partner może pozyskiwać nowych użytkowników serwisu playsport.pl na trzy sposoby: poprzez wysłanie wiadomości swoim znajomych z formularza znajdującego się w zakładce "Polecaj i zarabiaj!" jego profilu użytkownika, poprzez wysyłanie znajomym swojego Linku Partnera lub poprzez zamieszczenie materiałów reklamowych lub swojego Linku Partnera na stronie internetowej Partnera. Gotowe materiały reklamowe w postaci banerów reklamowych Partner może pobrać ze strony http://www.playsport.pl/user/materialy-reklamowe.

4.Każdy nowy użytkownik skierowany do serwisu playsport.pl, stanie się osobą poleconą przez danego Partnera, jeśli dokona on rejestracji w serwisie playsport.pl w ciągu 30 dni od skierowania jego przez Partnera na stronę serwisu playsport.pl. Warunkiem niezbędnym do uznania nowego użytkownika za użytkownika poleconego przez danego Partnera jest to, aby ten nowy użytkownik wszedł na serwis playsport.pl za pośrednictwem Linku Partnera.

5.Link Partnera może być udostępniany przez Partnerów potencjalnym nowym użytkownikom, których Partner chce pozyskać i zaliczyć do grona użytkowników poleconych, na różne sposoby, byleby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
-nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
-nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
-nie naruszało prawa do prywatności osób, którym link partnerski jest przekazywany.

6.Link Partnera może być również umieszczany w innych materiałach reklamowych (np. banerach reklamowych) zamieszczanych przez Partnerów w swoich serwisach internetowych. 7.Niedozwolone jest ze strony Partnera podszywanie się pod serwis playsport.pl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych serwisach internetowych i we własnych materiałach promocyjnych. 8.Efektem pierwszego wejścia nowego użytkownika na strony serwisu playsport.pl poprzez Link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby, który pozwala na identyfikację takiej osoby jako osoby poleconej przez Partnera. Plik 'cookie' ma ważność 30 dni. 9.W przypadku, gdy osoba potencjalny nowy użytkownik odwiedzi serwis playsport.pl za pośrednictwem dwóch lub większej ilości różnych linków partnerskich należących do różnych Partnerów, a następnie dokona rejestracji w serwisie playsport.pl, zostanie on zaliczony do użytkowników poleconych przez tego Partnera, z którego linku partnerskiego skorzystał on ostatnio. 10.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób trzecich odwiedzających serwis playsport.pl za pośrednictwem linków partnerskich, a w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w Panelu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie Partnerskim. 11.Partner otrzymywać będzie prowizję w postaci punktów partnerskich za każdy zakup konta Premium lub ebooka w serwisie playsport.pl przez poleconego przez niego użytkownika. Liczba przyznanych punktów partnerskich zależeć będzie od wartości zakupu, a szczegółowa rozpiska przyznawanych punktów partnerskich znajduje się na stronie http://www.playsport.pl/pl/7,program-partnerski.

12.Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy pozyskany przez Partnera użytkownik dokona zakupu konta Premium lub ebooka w serwisie playsport.pl, a następnie w ciągu 30 dni od zakupu zażąda zwrotu pieniędzy korzystając z 30-dniowej "gwarancji satysfakcji".

13.Punkty partnerskie Partner może przeznaczyć na zakup konta Premium lub ebooka w serwisie playsport.pl. Partner może również wymienić punkty partnerskie na pieniądze o ile zgromadził przynajmniej 100 punktów partnerskich, przy czym każdy punkt partnerski wart jest 1 zł netto. Warunkiem wymiany punktów partnerskich na pieniądze jest wystawienie faktury na dane Administratora i przesłanie jej na adres mailowy admin@playsport.pl lub za pośrednictwem formularza znajdującego się w profilu użytkownika w zakładce Zamień punkty na gotówkę.

14.Administrator wypłaci prowizję Partnerowi w przeciągu 14 dni od momentu otrzymanie faktury od Partnera.

15.Prowizja zostanie wypłacona Partnerowi na rachunek bankowy lub za pośrednictwem serwisu PayPal. Koszty transakcji i prowizji bankowych oraz serwisu PayPal ponosi Partner.

16.Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych w postaci prowizji, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

17.W przypadku stwierdzenia, że naliczenie Partnerowi prowizji zostało dokonane na skutek naruszenia przez Partnera Regulaminu, na skutek dokonania przez Partnera czynu zabronionego bądź działań mających charakter wyłudzenia, taka prowizja nie zostanie Partnerowi wypłacona, a w przypadku gdy prowizja została już przez Administratora wypłacona, Administrator podejmie działania w celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot prowizji.


XII. Postanowienia końcowe

1.Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: http://www.playsport.pl/pl/3,Regulamin-serwisu.

2.Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

3.Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby spółki Administratora, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.

4.Do korzystania z Serwisu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży Ebooków i Usług Premium – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.


Regulamin z dnia: 05.12.2014
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 13.08.2015